Bostad

Västervång Företagsby

Lokaler

Kort om Stadsallén Bostad  

Vår ledstjärna är att skapa attraktiva och hållbara bostadsmiljöer för människor att trivas i. Vi är ett ungt bolag med lång erfarenhet och stort engagemang som de senaste åren genomfört flera fina projekt. Passion för design och arkitektur präglar våra projekt och vi ser en direkt koppling mellan god arkitektur och hållbarhet. Vi lägger stor vikt vid hantverk och val av material och detaljer i vår strävan att skapa intressanta boendekoncept. Projekt med fokus på kvalitet skapar beständiga värden för alla intressenter i samhället.

Hållbarhet 

Stadsallén Bostad skall som långsiktig samhällsbyggare bidra till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle. Vi delar in vårt arbete i tre strategiska inriktningar: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

  EKOLOGISK HÅLLBARHET

  • Med trä som prioriterat materialval minskar vi vårt koldioxidavtryck och därmed klimatpåverkan. Energieffektiv industriell byggteknik i trä medför mer effektiva och miljövänliga byggprocesser.
  • Våra projekt byggs alltid med ambitionen att bli certifierade enligt Miljöbyggnad.
  • Följer upp energianvändning och granskar löpande möjligheter till en minskad energianvändning.
  • Våra projekt skall ta hänsyn till grönytefaktorn i projekten för att styra mot att en viss mängd grönska och ekosystemtjänster bevaras eller tillskapas i samband med bostads och stadsutvecklingsprojekt.

  EKONOMISK HÅLLBAHET

  • Stadsallén Bostads övergripande målsättning är att på ett långsiktigt hållbart sätt generera god avkastning. God lönsamhet är en förutsättning för att kunna investera med full kraft inom hållbarhet, vilket i sin tur kan bidra till bolagets lönsamhet.
  • Arbetar med ansvarsfulla affärsrelationer i Stadsallén Bostads samtliga led.
  • Utvecklar och bygger för olika målgrupper och upplåtelseformer.

   SOCIAL HÅLLBARHET

   • Genom arbete i tidiga skeden av samhällsplaneringsprocessen bidrar vi till att utveckla stadsdelar och områden mellan husen till socialt hållbara miljöer, bland annat genom åtgärder för att öka trygghet.
   • Vi vill utveckla miljöer och bostäder för alla generationer
   • Att projekten genererar gröna ytor och mötesplatser för socialt umgänge
   • Trygga och hälsosamma miljöer för ökad livskvalitet

   Sociala åtaganden i projektutvecklingen

   Vi har tagit fram tydliga riktlinjer på hur vi vill bidra till att utveckla socialt hållbara bostadsområden delvis Inspirerat av Boverkets indikatorer miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö.”

    

   Hälsa och Arbetsmiljö

   Vi ställer krav på de vi samarbetar med och den upphandlade entreprenören att dessa frågor efterlevs. Vi kommer också att under genomförandefasen att utmana byggbolagets anställda på aktiviteter som främjar rörelse.

    

   Kompetens och Karriärutveckling

   I varje projekt ser vi över möjligheterna att tillsammans med våra samarbetspartners samverka för att nå olika grupper som kan få anställningar eller praktikplatser under projektets byggfas. Vi använder projekten för att intressera unga att gå vidare och välja samhällsbyggnad/bygg- och/eller annan teknisk utbildning.

   Etik och Antikorruption

   Ställa krav på oss själva och på våra samarbetspartners vid start av projekt och göra uppföljningar.

   Ökad Mångfald och Jämställdhet

   Inför projektstart ser vi över möjligheterna att ge praktik inom projektet för utrikes födda för att öka deras chanser till anställning. Vi ser gärna att fler tjejer söker sig till branschen och kommer att prioritera detta.

    

   Samhällsengagemang och Social Sponsring

   Att sponsra idrottsföreningar i närområdet som bidrar till platsens utveckling.

    

   CSR

   Ansvarsfullt företagande är A och O för oss och som litet bolag är det en självklarhet att samarbeta med aktörer som tar ansvar och har ett tydligt CSR arbete.