NYHETER

Vinst i markanvisningstävling

I sista etappen av Vikhem i Staffanstorp kommer vi att uppföra bostäder i radhus, kedjehus och flerbostadshus. Nu ser vi fram emot en riktigt spännande resa tillsammans med We Construction, Liljewall arkitekter och Staffanstorps kommun.
LÄS MER

Inflyttning i Orangeriet Ystad

I Trädgårdsstaden, Ystads nya gröna stadsdel, skapar Stadsallén Bostad 22 bostäder med hållbarhet, design och funktion i fokus.
LÄS MER

;

​ATT SKAPA BOENDE MED LIVSKVALITET

Vi vill vara med och bidra till att skapa attraktiva boendemiljöer som människor trivs i.

Det är inte bara kvaliteten i husen som är avgörande för att människor ska trivas. För att skapa livsmiljöer krävs ett helhetstänk, ett samspel mellan de naturliga förutsättningarna på platsen och att addera nya intressanta mervärden som skapar livskvalitet både för de boende och de som besöker platsen. Vi är stolta och ödmjuka över att få vara del i att skapa attraktiv och hållbar stadsutveckling för kommande generationer.

Vinst i markanvisningstävlingen i Vikhem, Staffanstorp

Stadsallén Bostad vinner markanvisning i Vikhem V och har tilldelats byggrätter i sista etappen av Vikhem i Staffanstorp. Stadsallén Bostad genomför projektet i ett Joint Venture med We Construction AB

I tuff konkurrens med 30 anbudsgivare tilldelas Stadsallén Bostad byggrätter i Vikhem. Vi kommer att utveckla projektet tillsammans We Construction och Liljewall arkitekter i Malmö.

I de södra delarna av Staffanstorp, knappt en kilometer från centrum, 12 km från Lund och 15 km från Malmö växer Vikhem fram. Ett område där hög livskvalitet står i fokus. Vikhem har en intressant och varierad boendemiljö med cirka 900 bostäder fördelade på friliggande villor, radhus, kedjehus, parhus och flerbostadshus med inslag butiker. Området omgärdas av vackra och innehållsrika parker och rekreationsområden med dammar, motionsspår och lekplatser. I området färdigställs nu engelska skolan som öppnar i augusti 22 och i närheten finns idrottsplatser, service och god kommunikation.

Vi kommer att uppför radhus, kedjehus och lägenheter som Brf och där vi lägger stor vikt på en attraktiv helhet med god arkitektur och välplanerade utemiljöer. Att skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer där människor trivs och känner sig trygga är för oss en stor drivkraft.

Vi ser nu fram emot en riktigt spännande resa tillsammans med We Construction, Liljewall arkitekter och Staffanstorps kommun. Planerad säljstart september 2022.

 
Mer information om projektet kommer inom kort.
Vikhem Stadsallén Bostad
Vikhem Stadsallén Bostad

​Pågående projekt Orangeriet

PROJEKT  

Orangeriet

Status: Inflyttning 2022

Typ: 22 Radhus

Storlek: ca 2676 kvm BOA

Plats: Trädgårdsstaden, Ystad

Exploatör: Stadsallén Bostad AB

Arkitekt: Nyréns arkitekter och New Line arkitekter (Projekterande arkitekt)

Förslaget vann markanvisningstävlingen genom högst poäng på hållbarhet (gröna punkter, Ystad Kommun) och arkitektur. Alla 22 radhus såldes slut på två veckor.

Livskvalitet i Ystad trädgårdsstad

I Trädgårdsstaden, Ystads nya gröna stadsdel, skapar Stadsallén Bostad 22 bostäder med hållbarhet, design och funktion i fokus. Orangeriet är en oas inbäddat i grönska med nära till allt. Här skapar vi framtidens bostäder med plats för hållbart vardagsliv. Varje bostad har möjlighet till odling både på mark och på byggd uteplats, smart energianvändning, sedumtak, variationsrik nyplantering och kretsloppstänk. En extra dimension till projektet är föreningens egna orangeri/växthus för både odling och den gemensamma trädgårdsfesten. Orangeriet är uppförs i trästomme för ett lägre CO2-avtrycket.

Kort om Stadsallén Bostad  

Vår ledstjärna är att skapa attraktiva och hållbara bostadsmiljöer för människor att trivas i. Vi är ett ungt bolag med lång erfarenhet och stort engagemang som de senaste åren genomfört flera fina projekt. Passion för design och arkitektur präglar våra projekt och vi ser en direkt koppling mellan god arkitektur och hållbarhet. Vi lägger stor vikt vid hantverk och val av material och detaljer i vår strävan att skapa intressanta boendekoncept. Projekt med fokus på kvalitet skapar beständiga värden för alla intressenter i samhället.

Hållbarhet 

Stadsallén Bostad skall som långsiktig samhällsbyggare bidra till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle. Vi delar in vårt arbete i tre strategiska inriktningar: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

  EKOLOGISK HÅLLBARHET

  • Med trä som prioriterat materialval minskar vi vårt koldioxidavtryck och därmed klimatpåverkan. Energieffektiv industriell byggteknik i trä medför mer effektiva och miljövänliga byggprocesser.
  • Våra projekt byggs alltid med ambitionen att bli certifierade enligt Miljöbyggnad.
  • Följer upp energianvändning och granskar löpande möjligheter till en minskad energianvändning.
  • Våra projekt skall ta hänsyn till grönytefaktorn i projekten för att styra mot att en viss mängd grönska och ekosystemtjänster bevaras eller tillskapas i samband med bostads och stadsutvecklingsprojekt.

  EKONOMISK HÅLLBAHET

  • Stadsallén Bostads övergripande målsättning är att på ett långsiktigt hållbart sätt generera god avkastning. God lönsamhet är en förutsättning för att kunna investera med full kraft inom hållbarhet, vilket i sin tur kan bidra till bolagets lönsamhet.
  • Arbetar med ansvarsfulla affärsrelationer i Stadsallén Bostads samtliga led.
  • Utvecklar och bygger för olika målgrupper och upplåtelseformer.

   SOCIAL HÅLLBARHET

   • Genom arbete i tidiga skeden av samhällsplaneringsprocessen bidrar vi till att utveckla stadsdelar och områden mellan husen till socialt hållbara miljöer, bland annat genom åtgärder för att öka trygghet.
   • Vi vill utveckla miljöer och bostäder för alla generationer
   • Att projekten genererar gröna ytor och mötesplatser för socialt umgänge
   • Trygga och hälsosamma miljöer för ökad livskvalitet

   Sociala åtaganden i projektutvecklingen

   Vi har tagit fram tydliga riktlinjer på hur vi vill bidra till att utveckla socialt hållbara bostadsområden delvis Inspirerat av Boverkets indikatorer miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö.”

    

   Hälsa och Arbetsmiljö

   Vi ställer krav på de vi samarbetar med och den upphandlade entreprenören att dessa frågor efterlevs. Vi kommer också att under genomförandefasen att utmana byggbolagets anställda på aktiviteter som främjar rörelse.

    

   Kompetens och Karriärutveckling

   I varje projekt ser vi över möjligheterna att tillsammans med våra samarbetspartners samverka för att nå olika grupper som kan få anställningar eller praktikplatser under projektets byggfas. Vi använder projekten för att intressera unga att gå vidare och välja samhällsbyggnad/bygg- och/eller annan teknisk utbildning.

   Etik och Antikorruption

   Ställa krav på oss själva och på våra samarbetspartners vid start av projekt och göra uppföljningar.

   Ökad Mångfald och Jämställdhet

   Inför projektstart ser vi över möjligheterna att ge praktik inom projektet för utrikes födda för att öka deras chanser till anställning. Vi ser gärna att fler tjejer söker sig till branschen och kommer att prioritera detta.

    

   Samhällsengagemang och Social Sponsring

   Att sponsra idrottsföreningar i närområdet som bidrar till platsens utveckling.

    

   CSR

   Ansvarsfullt företagande är A och O för oss och som litet bolag är det en självklarhet att samarbeta med aktörer som tar ansvar och har ett tydligt CSR arbete.